Ayrıntılı Nöropsikiyatrik Test Nedir

Ayrıntılı Nöropsikiyatrik Testler Nedir?


Nöropsikiyatri, nöroloji ve psikiyatri bilimlerinin birleştiği, beynin yapısı ve işlevleri ile insan davranışları arasındaki bağıntıyı inceleyen tıp dalıdır. Nörobiyolojik ve psiko sosyal faktörlerin birbirleriyle olan etkileşimi ile beynin fonksiyon bozuklukları neticesinde görülen psikiyatrik davranış bozukluklarının tanısı ve tedavisini amaç edinen bir yaklaşımdır. Kısacası beynin, bozuk düşünce ve davranışlara etkisi tespit ve tedavi edilir. Hem nörolojide olduğu gibi sinirsel bağlantılar irdelenir, hem de psikiyatride olduğu gibi karşılaştırma ve kıyaslamalar yapılır. Nöropsikiyatri; dil, zekâ, algı, hafıza, dikkat bozuklukları gibi iki bilimin ara bölgesinde kalan alana yönelir.


Ayrıntılı Nöropsikiyatrik Testler; beynin yapısı ile ilgili ya da beyinle bağlantılı olduğu bilinen psikolojik fonksiyonları ve karmaşık zihinsel süreçleri ölçmek, neyin yanlış olduğunu bulmak için, klinik ortamda kullanılan, performansa dayalı, bir gözlemci eşliğinde becerilerin kullanmasının istendiği araştırma ve tanı koyma testleridir. Sözlü, yazılı ya da görsel olarak yapılırlar. 


Genellikle; öğrenme, anlama, düşünme ve hatırlama gibi bilişsel yetenekler, sözel yetenekler, algılama, hafıza, motor fonksiyonlar, problem çözme ve karar verme süreci yeteneklerinin anlaşılmasını kapsarlar. Ayrıntılı nöropsikiyatrik testler; algılama, öğrenme, anlama,  bellek,  dikkat ve genel yetenek gibi birçok bilişsel faaliyetin ölçümünü yapmaya ve alınan puanların geleneksel psikometrik teoriye dayalı olarak, benzer insan gurubunun puanlarıyla kıyaslanmasına olanak sağlarlar.

Ayrıntılı Nöropsikiyatrik Testler Neden Kullanılır?


Ayrıntılı nöropsikiyatrik testler unutkanlık, konsantrasyon ve dikkat eksikliği, öğrenme bozukluğu, inme, epilepsi, travma, alzheimer ve bunama gibi demans hastalıklarında; tanı koyma, hastalık seyrinin takibi, tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi ve iyileştirme maksadıyla kullanılır.


Tanı koyma esnasında yapılacak detaylı nöropsikiyatrik testler ile zihinsel ve davranışsal bozukluklar belirlenir. Öncelikle bozukluğun ne olduğu, bozukluğun seviye ve şiddeti, bozukluğun kaynağı, beynin etkilenen bölgesi gibi önemli bilgiler ortaya konulur. 


Yapılacak testler yardımıyla, tanısı ve teşhisi yapılan nörolojik hasar ya da deformasyonun ilerleyip ilerlemediği, tedavinin hastalığı iyileştirip iyileştirmediği değerlendirilerek, hastalığın gidişatı takip edilir.
Hastalıktan etkilenen becerilerin iyileştirilmesinin yanı sıra etkilenmemiş alanların sağlığının korunabilmesi için uygulanacak doğru ve etkin programın tespiti ve tedavi esnasında yenilenmesi ayrıntılı nöropsikiyatrik testler ile sağlanır.


Ayrıntılı Nöropsikiyatrik Testleri Kimler Uygular?


Ayrıntılı nöropsikiyatrik testlerin uygulanması, puanlanması ve yorumlanması; konusunda uzman klinik psikologlar veya nöropsikologlar tarafından yapılır. Ayrıca uzman bir psikolog gözetiminde test verme ve puanlama konusunda özel olarak eğitilmiş almış olan psikometristler de bu ayrıntılı nöropsikiyatrik testleri uygulayabilirler. 

Erdem Psikiyatri Whatsapp Numarası